Các vụ việc sau khi Viện trưởng VKS tiếp công dân được xử lý như thế nào?

(Kiemsat.vn) - Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát thì các vụ việc sau khi Viện trưởng Viện kiểm sát tiếp công dân được xử lý như sau:

Thứ nhất, nếu vụ việc do các đơn vị đang thụ lý xem xét, khi có văn bản giải quyết gửi công dân thì phải gửi đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 01 bản để theo dõi, quản lý chung.

Thứ hai, nếu vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng thuộc trường hợp cần được kiểm tra lại, sau khi kết thúc kiểm tra, các đơn vị báo cáo Viện trưởng kết quả kiểm tra bằng văn bản và gửi đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để thông báo cho công dân.

Thứ ba, đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo khác của Viện trưởng đối với các vụ việc.

Bảo Châu

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng